จำนวนผู้ป่วยที่รอรับการเข้าเยี่ยม
รายการ จำนวน Case ยังไม่ได้รับ Case รับแล้วรอเยี่ยม เยี่ยมแล้ว
โรงพยาบาลเสริมงาม 22 4 0 19
PCU ทุ่งงาม 236 15 0 221
รพ.สต.บ้านปงป่าป๋อ 40 7 6 33
รพ.สต.บ้านแม่เลียง 12 10 2 0
รพ.สต.บ้านแม่ต๋ำ 7 0 1 6
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง 7 29 1 44
รพ.สต.บ้านสันโป่ง 11 2 8 1
รพ.สต.บ้านนาเอี้ยง 65 1 7 61
ความเร่งด่วน 330 ราย
ประจำปี 2560
ความเร่งด่วน 87 ราย
ประจำปี 2560
ความเร่งด่วน 36 ราย
ประจำปี 2560

สถิติการส่งผู้ป่วยให้กับทีม COC เพื่อเข้าเยี่ยม

38 ราย
ประจำปี 2560

แยกตามกลุ่มป่วย 2560