ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 17-01-2019        92 ราย
ประจำเดือน 01-2019       1577 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 17-01-2019        60 ราย
ประจำเดือน 01-2019       1317 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 17-01-2019        6 ราย
ประจำเดือน 01-2019       130 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 17-01-2019        21 ราย
ประจำเดือน 01-2019       424 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 17-01-2019       5 ราย
ประจำเดือน 01-2019       287 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 17-01-2019       76 ราย
ประจำเดือน 01-2019       770 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 17-01-2019        3 ราย
ประจำเดือน 01-2019       44 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 17-01-2019        19 ราย
ประจำเดือน 01-2019       250 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 17-01-2019        5 ราย
ประจำเดือน 01-2019       76 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 17-01-2019        14 ราย
ประจำเดือน 01-2019       290 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 17-01-2019        19 ราย
ประจำเดือน 01-2019        339 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2019-01-17
   304 คน      306 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 01-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 399
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 195
K051 Gingivitis and periodontal diseases 165
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 142
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 89
K30 Dyspepsia 83
N390 ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ 53
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 50
R42 Dizziness and giddiness 47
M6268 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 47

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 01-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J459 Asthma, unspecified 3
J209 Acute bronchitis, unspecified 3
D560 Alpha thalassaemia 3
K291 Other acute gastritis 2
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 2
N390 Urinary tract infection, site not specified 1
D561 Beta thalassaemia 1
I48 Atrial fibrillation and flutter 1
K566 Other and unspecified intestinal obstruction 1
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 1

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 01-2019