ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 14-11-2018        101 ราย
ประจำเดือน 11-2018       1281 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 14-11-2018        70 ราย
ประจำเดือน 11-2018       1029 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 14-11-2018        15 ราย
ประจำเดือน 11-2018       133 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 14-11-2018        22 ราย
ประจำเดือน 11-2018       298 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 14-11-2018       33 ราย
ประจำเดือน 11-2018       414 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 14-11-2018       51 ราย
ประจำเดือน 11-2018       773 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 14-11-2018        5 ราย
ประจำเดือน 11-2018       40 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 14-11-2018        23 ราย
ประจำเดือน 11-2018       212 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 14-11-2018        5 ราย
ประจำเดือน 11-2018       90 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 14-11-2018        15 ราย
ประจำเดือน 11-2018       214 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 14-11-2018        17 ราย
ประจำเดือน 11-2018        216 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2018-11-14
   322 คน      325 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 11-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 332
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 207
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 110
K30 Dyspepsia 84
K051 Gingivitis and periodontal diseases 78
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 65
M6265 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 55
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 48
M179 Gonarthrosis (arthrosis of knee) 48
A499 Bacterial infection of unspecified site 46

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 11-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
N390 Urinary tract infection, site not specified 2
D682 Hereditary deficiency of other clotting factors 2
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction 2
E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia 1
J47 Bronchiectasis 1
D569 Thalassaemias, unspecified 1
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 1
B200 HIV disease resulting in mycobacterial infection 1
S099 Unspecified injury of head 1
D649 Anaemia, unspecified 1

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 11-2018