ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 16-10-2019        130 ราย
ประจำเดือน 10-2019       1657 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 16-10-2019        51 ราย
ประจำเดือน 10-2019       1293 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 16-10-2019        2 ราย
ประจำเดือน 10-2019       135 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 16-10-2019        22 ราย
ประจำเดือน 10-2019       419 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 16-10-2019       15 ราย
ประจำเดือน 10-2019       145 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 16-10-2019       53 ราย
ประจำเดือน 10-2019       1067 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 16-10-2019        5 ราย
ประจำเดือน 10-2019       56 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 16-10-2019        18 ราย
ประจำเดือน 10-2019       196 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 16-10-2019        7 ราย
ประจำเดือน 10-2019       85 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 16-10-2019        25 ราย
ประจำเดือน 10-2019       256 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 16-10-2019        23 ราย
ประจำเดือน 10-2019        313 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2019-10-16
   318 คน      318 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 10-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 314
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 299
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 232
K051 Gingivitis and periodontal diseases 164
K30 Dyspepsia 77
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 63
N390 ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ 48
R42 Dizziness and giddiness 47
M6265 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 47
M179 Gonarthrosis (arthrosis of knee) 45

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 10-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 10
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus n 6
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 6
S010 Open wound of scalp 5
N185 Chronic kidney disease, stage 5 5
K30 Dyspepsia 5
J209 Acute bronchitis, unspecified 4
N390 Urinary tract infection, site not specified 4
J459 Asthma, unspecified 3
J129 Viral pneumonia, unspecified 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 10-2019