ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 19-02-2020        83 ราย
ประจำเดือน 02-2020       1840 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 19-02-2020        19 ราย
ประจำเดือน 02-2020       1424 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 19-02-2020        1 ราย
ประจำเดือน 02-2020       142 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 19-02-2020        15 ราย
ประจำเดือน 02-2020       606 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 19-02-2020       24 ราย
ประจำเดือน 02-2020       222 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 19-02-2020       59 ราย
ประจำเดือน 02-2020       922 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 19-02-2020        1 ราย
ประจำเดือน 02-2020       42 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 19-02-2020        18 ราย
ประจำเดือน 02-2020       233 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 19-02-2020        5 ราย
ประจำเดือน 02-2020       81 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 19-02-2020        10 ราย
ประจำเดือน 02-2020       244 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 19-02-2020        14 ราย
ประจำเดือน 02-2020        318 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 19-02-2020
   241 คน      241 ครั้ง
รายการ ครั้ง คน ค่าใช้จ่าย
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
44
44
21,695.00
ผู้มีรายได้น้อย สปร
43
43
26,772.50
บัตรทอง 13-60 ปี
30
30
14,261.25
เด็ก 0-12 ปี
27
27
9,139.00
ผู้พิการ
27
27
17,031.50
เบิกได้ในโครงการเบิกตรง สกส (กรมบัญชีกลาง)
24
24
7,792.00
ประกันสังคม ร.พ ลำปาง
9
9
4,404.00
ชำระเงินเองครบ
8
8
893.25
บัตรประกันสุขภาพ อสม.
7
7
3,365.00
เบิกได้ในโครงการเบิกตรง (อปท.)
5
5
1,570.50
รายการ ครั้ง คน ค่าใช้จ่าย
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
1263
972
564,150.00
ผู้มีรายได้น้อย สปร
716
532
328,196.65
ผู้พิการ
544
402
283,256.25
บัตรทอง 13-60 ปี
509
391
279,060.00
เด็ก 0-12 ปี
489
371
150,414.00
เบิกได้ในโครงการเบิกตรง สกส (กรมบัญชีกลาง)
453
312
180,401.25
บุคคลในครอบครัว อสม.
173
128
61,350.75
ประกันสังคม ร.พ ลำปาง
147
116
43,201.75
ชำระเงินเองครบ
139
123
24,423.25
บัตรประกันสุขภาพ อสม.
138
104
47,600.75

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 02-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 355
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 316
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 249
K30 Dyspepsia 107
K051 Gingivitis and periodontal diseases 96
K020 Dental caries 78
K081 Other disorders of teeth and supporting structures 66
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 55
R42 Dizziness and giddiness 51
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 51

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 02-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 10
N185 Chronic kidney disease, stage 5 8
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 6
J209 Acute bronchitis, unspecified 3
C241 Ampulla of Vater malignant neoplasm 3
J849 Interstitial pulmonary diseases, unspecified 3
D682 Hereditary deficiency of other clotting factors 3
N390 Urinary tract infection, site not specified 3
J181 Lobar pneumonia, unspecified 3
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 02-2020