ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 24-08-2019        0 ราย
ประจำเดือน 08-2019       2167 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 24-08-2019        8 ราย
ประจำเดือน 08-2019       1874 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 24-08-2019        2 ราย
ประจำเดือน 08-2019       199 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 24-08-2019        0 ราย
ประจำเดือน 08-2019       439 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 24-08-2019       0 ราย
ประจำเดือน 08-2019       928 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 24-08-2019       0 ราย
ประจำเดือน 08-2019       831 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 24-08-2019        0 ราย
ประจำเดือน 08-2019       57 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 24-08-2019        6 ราย
ประจำเดือน 08-2019       265 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 24-08-2019        0 ราย
ประจำเดือน 08-2019       106 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 24-08-2019        0 ราย
ประจำเดือน 08-2019       327 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 24-08-2019        0 ราย
ประจำเดือน 08-2019        378 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2019-08-24
   14 คน      14 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 08-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 342
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 243
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 154
K30 Dyspepsia 142
K051 Gingivitis and periodontal diseases 93
K081 Other disorders of teeth and supporting structures 85
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious or 81
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 71
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 69
R42 Dizziness and giddiness 62

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 08-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 14
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 12
D561 Beta thalassaemia 10
N185 Chronic kidney disease, stage 5 7
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 5
K30 Dyspepsia 5
N390 Urinary tract infection, site not specified 4
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 4
D682 Hereditary deficiency of other clotting factors 3
J459 Asthma, unspecified 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 08-2019