ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 22-09-2018        0 ราย
ประจำเดือน 09-2018       2002 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 22-09-2018        43 ราย
ประจำเดือน 09-2018       1776 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 22-09-2018        2 ราย
ประจำเดือน 09-2018       155 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 22-09-2018        0 ราย
ประจำเดือน 09-2018       451 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 22-09-2018       0 ราย
ประจำเดือน 09-2018       373 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 22-09-2018       0 ราย
ประจำเดือน 09-2018       746 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 22-09-2018        0 ราย
ประจำเดือน 09-2018       103 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 22-09-2018        10 ราย
ประจำเดือน 09-2018       386 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 22-09-2018        0 ราย
ประจำเดือน 09-2018       96 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 22-09-2018        0 ราย
ประจำเดือน 09-2018       312 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 22-09-2018        1 ราย
ประจำเดือน 09-2018        364 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2018-09-22
   62 คน      62 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 09-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 326
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 251
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 180
K051 Gingivitis and periodontal diseases 179
K30 Dyspepsia 124
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 98
A499 Bacterial infection of unspecified site 82
N390 ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ 76
M6265 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 69
M179 Gonarthrosis (arthrosis of knee) 67

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 09-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 8
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 8
J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower 5
N390 Urinary tract infection, site not specified 5
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 5
N185 Chronic kidney disease, stage 5 4
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 3
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 3
I500 Congestive heart failure 3
D561 Beta thalassaemia 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 09-2018