ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 24-03-2018        0 ราย
ประจำเดือน 03-2018       2222 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 24-03-2018        74 ราย
ประจำเดือน 03-2018       1964 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 24-03-2018        5 ราย
ประจำเดือน 03-2018       230 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 24-03-2018        0 ราย
ประจำเดือน 03-2018       609 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 24-03-2018       0 ราย
ประจำเดือน 03-2018       1220 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 24-03-2018       0 ราย
ประจำเดือน 03-2018       992 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 24-03-2018        0 ราย
ประจำเดือน 03-2018       71 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 24-03-2018        8 ราย
ประจำเดือน 03-2018       331 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 24-03-2018        0 ราย
ประจำเดือน 03-2018       94 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 24-03-2018        0 ราย
ประจำเดือน 03-2018       346 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 24-03-2018        1 ราย
ประจำเดือน 03-2018        412 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2018-03-24
   84 คน      85 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 03-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 570
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 297
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 235
K051 Gingivitis and periodontal diseases 231
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 155
K30 Dyspepsia 149
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious or 75
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 70
J029 Acute pharyngitis 68
J209 Acute bronchitis 68

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 03-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 13
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 10
D561 Beta thalassaemia 9
K30 Dyspepsia 8
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 7
N390 Urinary tract infection, site not specified 7
I500 Congestive heart failure 7
N185 Chronic kidney disease, stage 5 7
J181 Lobar pneumonia, unspecified 6
J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower 5

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 03-2018