ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 25-05-2018        75 ราย
ประจำเดือน 05-2018       2367 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 25-05-2018        24 ราย
ประจำเดือน 05-2018       2047 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 25-05-2018        3 ราย
ประจำเดือน 05-2018       213 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 25-05-2018        10 ราย
ประจำเดือน 05-2018       524 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 25-05-2018       39 ราย
ประจำเดือน 05-2018       262 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 25-05-2018       64 ราย
ประจำเดือน 05-2018       890 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 25-05-2018        3 ราย
ประจำเดือน 05-2018       92 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 25-05-2018        9 ราย
ประจำเดือน 05-2018       368 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 25-05-2018        1 ราย
ประจำเดือน 05-2018       115 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 25-05-2018        11 ราย
ประจำเดือน 05-2018       397 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 25-05-2018        14 ราย
ประจำเดือน 05-2018        441 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2018-05-25
   238 คน      238 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 05-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 466
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 321
K051 Gingivitis and periodontal diseases 228
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 186
K30 Dyspepsia 149
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 121
R42 Dizziness and giddiness 79
M6265 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 67
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious or 64
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 64

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 05-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 12
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 12
N185 Chronic kidney disease, stage 5 9
J189 Pneumonia, unspecified 8
N390 Urinary tract infection, site not specified 7
I48 Atrial fibrillation and flutter 4
E119 NIDM Without complications 4
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 4
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 4
C221 Intrahepatic bile duct carcinoma 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 05-2018