ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 15-12-2017        0 ราย
ประจำเดือน 12-2017       1164 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 15-12-2017        1 ราย
ประจำเดือน 12-2017       1008 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 15-12-2017        0 ราย
ประจำเดือน 12-2017       117 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 15-12-2017        0 ราย
ประจำเดือน 12-2017       286 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 15-12-2017       0 ราย
ประจำเดือน 12-2017       470 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 15-12-2017       47 ราย
ประจำเดือน 12-2017       716 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 15-12-2017        0 ราย
ประจำเดือน 12-2017       46 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 15-12-2017        0 ราย
ประจำเดือน 12-2017       195 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 15-12-2017        0 ราย
ประจำเดือน 12-2017       51 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 15-12-2017        12 ราย
ประจำเดือน 12-2017       207 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 15-12-2017        0 ราย
ประจำเดือน 12-2017        227 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2017-12-15
   77 คน      77 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 12-2017

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 355
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 197
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 109
K30 Dyspepsia 81
K051 Gingivitis and periodontal diseases 81
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 59
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 47
M6265 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 46
M6268 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 43
J209 Acute bronchitis 40

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 12-2017

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 6
I500 Congestive heart failure 4
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 4
N185 Chronic kidney disease, stage 5 3
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 2
C349 Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified 2
J219 Acute bronchiolitis, unsepcified 2
R509 Fever, unspecified 2
N390 Urinary tract infection, site not specified 2
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 2

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 12-2017