ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 23-07-2018        153 ราย
ประจำเดือน 07-2018       2032 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 23-07-2018        99 ราย
ประจำเดือน 07-2018       1778 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 23-07-2018        9 ราย
ประจำเดือน 07-2018       176 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 23-07-2018        20 ราย
ประจำเดือน 07-2018       456 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 23-07-2018       6 ราย
ประจำเดือน 07-2018       878 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 23-07-2018       38 ราย
ประจำเดือน 07-2018       711 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 23-07-2018        0 ราย
ประจำเดือน 07-2018       70 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 23-07-2018        24 ราย
ประจำเดือน 07-2018       344 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 23-07-2018        0 ราย
ประจำเดือน 07-2018       85 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 23-07-2018        37 ราย
ประจำเดือน 07-2018       322 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 23-07-2018        32 ราย
ประจำเดือน 07-2018        366 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2018-07-23
   363 คน      366 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 07-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 297
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 251
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 164
K051 Gingivitis and periodontal diseases 137
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 125
K30 Dyspepsia 113
M4796 Spondylosis 92
M6268 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 84
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 71
R42 Dizziness and giddiness 55

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 07-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 9
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 8
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 7
K291 Other acute gastritis 5
K30 Dyspepsia 5
L031 Cellulitis of other parts of limb 5
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 4
N183 Chronic kidney disease, stage 3 3
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 3
J219 Acute bronchiolitis, unsepcified 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 07-2018