จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
รพ.สต ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
รพ.สต.บ้านปงป่าป๋อ ตำบลเสริมขวา 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0
รพ.สต.บ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวา 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลเสริมซ้าย 0 0 1 1 4 3 4 1 3 2 0 0 0
รพ.สต.บ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0
รพ.สต.บ้านนาเอื้อง ตำบลเสริมกลาง 0 0 2 0 1 4 4 0 2 4 1 0 2
โรงพยาบาลเสริมงาม 0 0 8 1 6 5 2 3 0 1 6 0 0
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ